Είστε εδώ:
Αρχική > ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ > Κυρώθηκε οδηγία για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας στα επιβατηγά πλοία

Κυρώθηκε οδηγία για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας στα επιβατηγά πλοία

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/844/ΕΕ της 27.05.2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία

Ανακοινώνεται ότι την 26.05.2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 77 το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 48/2017 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 ‘Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998’ (Α’ 110), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 309/2003 (Α’ 261), 3/2005 (Α’ 2), 66/2005 (Α’ 100), 20/2012 (Α’ 46) και 4/2015 (Α’ 4), σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/844 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2016» (Α’ 77), με το οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2016/844/ΕΕ της 27ης Μαΐου 2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία.
Με την ενσωμάτωση της ως άνω Οδηγίας, εναρμονίζονται οι κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ, με τους κανόνες που υιοθετήθηκαν κατά τα τελευταία έτη από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και ισχύουν για τα επιβατηγά πλοία διεθνών πλόων, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλών επιπέδων ασφαλείας στα επιβατηγά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες. Η επελθούσα τροποποίηση αφορά στην τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας, σε συνάρτηση με ορισμένα αμιγώς τεχνικού χαρακτήρα πρότυπα ασφαλείας.

Top