Είστε εδώ:
Αρχική > ΛΙΜΑΝΙΑ > ΟΛΘ: Μέρισμα 0,49 ευρώ

ΟΛΘ: Μέρισμα 0,49 ευρώ

Η ΟΛΘ Α.Ε ανακοίνωσε ότι κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7ης Ιουλίου  2017, το μέρισμα για τη χρήση 2016  ανέρχεται σε 0,49 ευρώ  ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%,  ήτοι σε 0,4165 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 112 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Ν.4389/2016 και τις οδηγίες της ΠΟΛ1068/2016.
Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.
Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Record Date) ορίσθηκε η Τρίτη 1 Αυγούστου 2017. Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού «Record Date».
Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή 4η Αυγούστου  2017  από την πληρώτρια τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.» ως ακολούθως.
1. Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.
2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ και την υπ΄ αριθμ.6 απόφαση του Δ.Σ της ATHEXCSD, όπως ισχύουν για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.».
3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «Eurobank Ergasias A.E.», για όσους εκ των μετόχων που έχουν ζητήσει την μη είσπραξη μερισμάτων από τους χειριστές τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ. ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό της ATHEXCSD. Οι συγκεκριμένοι μέτοχοι θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα,  είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.» σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Χρηματοοικονομικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 2310 593-320, Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας  ΟΛΘ ΑΕ, Πύλη 11, εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης).
Επιπρόσθετα , τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias AE» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας 14234 Ν.Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 21035.22.085 και 21035.22.270.
 
 

Top