Είστε εδώ:
Αρχική > ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ > Ο Κυριάκος Μάγειρας πρόεδρος στην Attica Group

Ο Κυριάκος Μάγειρας πρόεδρος στην Attica Group

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοίνωσε ότι την 26η Ιουνίου 2018, συνεδρίασε και συνήλθε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, όπως ορίσθηκε από την γενική συνέλευση των μετόχων της. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:
Κυριάκος Δ. Μάγειρας Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Μιχάλης Γ. Σακέλλης Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδων Χ. Πασχάλης Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ηρακλής Ι. Σιμιτσιδέλλης Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Κ. Θρουβάλας Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Γ. Κυπριανίδης Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η Attica AE Συμμετοχών (εφεξής η Εταιρία) ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 178.934.851 μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,36% επί του συνολικού 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών.
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 
Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017), την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2017.
 
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.934.851, ήτοι ποσοστό 93,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.934.851 (100% των παρευρισκομένων).
 
Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
 
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.934.851, ήτοι ποσοστό 93,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.934.851 (100% των παρευρισκομένων).
 
Aνέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2018 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών GRANT THORNTON, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο.
 
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.934.851, ήτοι ποσοστό 93,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.934.851 (100% των παρευρισκομένων).
 
 
 
Ανακοίνωσε την εκλογή των κ.κ. Παναγιώτη Θρουβάλα και Αναστάσιου Κυπριανίδη ως νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σε πλήρωσης κενωθεισών θέσεων.
 
Ενημέρωσε τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.
 
Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, με μέλη τους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Μιχάλη Σακέλλη, Σπυρίδωνα Πασχάλη, Ηρακλή Σιμιτσιδέλλη, Γεώργιο Ευστρατιάδη, Παναγιώτη Θρουβάλα και Αναστάσιο Κυπριανίδη, εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Μιχάλης Σακέλλης και Αναστάσιος Κυπριανίδης.
 
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.934.851, ήτοι ποσοστό 93,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.934.851 (100% των παρευρισκομένων).
 
Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τους κ.κ. Μιχάλη Σακέλλη, Αναστάσιο Κυπριανίδη και  Γεώργιο Ευστρατιάδη. Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέχτηκε ο κ. Μιχάλης Σακέλλης.
 
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.934.851, ήτοι ποσοστό 93,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.934.851 (100% των παρευρισκομένων).
 
Ενέκρινε τις συμβάσεις και αμοιβές σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Ν. 2190/1920 για την παρελθούσα εταιρική χρήση 2017 και προενέκρινε τις σχετικές συμβάσεις και αμοιβές για την τρέχουσα χρήση 2018.
 
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.934.851, ήτοι ποσοστό 93,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.934.851 (100% των παρευρισκομένων).
 
Ενημέρωσε τους μετόχους και ενέκρινε το σύνολο των πράξεων και συμβάσεων για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρίας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.934.851, ήτοι ποσοστό 93,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.934.851 (100% των παρευρισκομένων).
 
Ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ 7.243.656,90 με την έκδοση 24.145.523 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 και τιμής διάθεσης Ευρώ 1,80 έκαστη, με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και ενός ακόμα μετόχου μειοψηφίας της «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (HSW), λόγω της πώλησης προς την Εταιρία μετοχών HSW. Επίσης εγκρίθηκε η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων καθώς και η σχετική τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας.
 
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 178.934.851, ήτοι ποσοστό 93,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 178.934.851 (100% των παρευρισκομένων).

Top